Štatút mediačného centra

Článok I.
Zriaďovateľ, názov a sídlo mediačného centra

(1) Mediačné centrum zriadené Mediačným centrom MEDIATIO s.r.o. je stálym mediačným centrom zriadeným právnickou osobou podľa § 11 zákona č. 420/2004 Z.z. (ďalej ako „mediačné centrum“).
(2) Názov mediačného centra je: Mediačné centrum MEDIATIO.
(3) Sídlo mediačného centra je: Černyšovského 10, 85101 Bratislava.
Kancelária mediačného centra: Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava.
(4) Zriaďovateľ môže zriadiť aj pobočky mediačného centra mimo sídlo mediačného centra.
(5) Mediačné konanie vedené v mediačnom centre môže byť vykonávané v sídle mediačného centra, v sídle pobočky mediačného centra, v sídle mediátora zapísaného v zozname mediátorov mediačného centra, alebo v inom mieste dohodnutom ako miesto výkonu mediačnej činnosti, mediačným centrom alebo mediátorom.
(6) Mediačné centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú.
(7) Mediačné centrum nemá právnu subjektivitu.

Článok II.
Účel a zameranie mediačného centra

(1) Účelom činnosti mediačného centra je združovať profesionálnych mediátorov, vytvárať podmienky pre ich ďalší profesionálny rozvoj a sporiacim sa stranám ponúknuť možnosť riešenia ich sporov formou mediácie, prostredníctvom profesionálneho mediátora pôsobiaceho v mediačnom centre, propagovať mimosúdne riešenie sporov formou mediácie.
(2) Mediačné centrum zameriava svoju činnosť na mediácie sporov v:
a) oblasti občianskoprávnych vzťahov na riešenie sporov pri uplatňovaní vlastníckych a spoluvlastníckych práv, práv zo zodpovednosti za škodu, dedičských práv, záväzkových práv, darovania, pôžičke a výpožičke, nájmu, podnájmu a poistnoprávnych vzťahov a pod.
b) oblasti obchodných záväzkových vzťahov na riešenie sporov vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty, ručenia, odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri aplikácii kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o bankovom uložení veci a pod.
c) Oblasti pracovnoprávnych vzťahov na riešenie sporov vznikajúcich pri aplikácii ustanovení Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, konfliktov na pracovisku, predpisov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.
d) Oblasti rodinnoprávnych vzťahov.
(3) Pri realizácii mediačnej činnosti spolupracuje mediačné centrum:
a) so súdmi v prípadoch, keď súdy odporúčajú stranám sporu riešiť spor mediáciou.
b) s Ministerstvom spravodlivosti SR pri akciách zameraných na propagáciu mediácie a ďalšie vzdelávanie v oblasti mediácie.
c) S právnickými a fyzickými osobami ako stranami zúčastnenými na mediácii, pokiaľ si tieto strany zvolia mediačné centrum na riešenie svojich sporov.
d) so záujmovými združeniami mediátorov.

Článok III.
Výkonný orgán

(1) Výkonným orgánom je riaditeľ – konateľ.
(2) Výkonný orgán zastupuje a vedie Mediačné centrum MEDIATIO s. r. o., koná zaň a zabezpečuje koordináciu činnosti mediátorov mediačného centra.
(3) Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Riaditeľ musí byť pred dňom menovania do funkcie riaditeľa zriaďovateľom zapísaný v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4) Riaditeľ zodpovedá za mediačné centrum, t.j. riadi ho a zastupuje, koná zaň, koordinuje činnosti mediátorov a zabezpečuje:
a) úlohy vyplývajúce zo štatútu a interných predpisov mediačného centra zostavených zriaďovateľom.
b) úlohy spojené so zameraním mediačného centra.
c) úlohy vyplývajúce z dohôd s mediátormi a zo zmluvných vzťahov s účastníkmi mediačného konania alebo tretích strán.
d) Riaditeľ podpisuje za mediačné centrum tak, že k písanému alebo tlačenému názvu mediačného centra pripojí svoj vlastnoručný podpis a pečiatku mediačného centra.
e) Organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.

Článok IV.
Organizačná štruktúra

(1) Činnosť mediačného centra, ako aj pobočky, organizuje, riadi a zaň zodpovedá riaditeľ mediačného centra, ktorým je zriaďovateľ, resp. ním písomne poverená osoba (ďalej len riaditeľ).
(2) Riaditeľ s pomocou svojich spolupracovníkov a mediátora vykoná nevyhnutné prípravy pre mediáciu. Prípravou mediácie sa rozumie kontakt so stranami zúčastnenými na mediácii, spísanie dohody o mediácii a dohodnutie termínu začatia mediácie.
(3) Riaditeľ si môže vytvoriť z mediátorov mediačného centra výbor, ktorý je jeho poradným orgánom. Riaditeľ je oprávnený člena výboru ustanoviť i odvolať.

Článok V.
Podmienky účasti mediátora v mediačnom centre

(1) Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediačného centra mediátora, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom o mediácii, ktorý prejaví záujem pracovať v mediačnom centre vyplnením žiadosti a ktorý sa písomne zaviaže dodržiavať tento štatút a vykonávacie predpisy k tomuto štatútu, ktoré vydá zriaďovateľ.
(2) Mediačné centrum môže žiadosť fyzickej osoby o zápis do zoznamu mediačného centra odmietnuť i bez uvedenia dôvodu.
(3) V prípade porušovania ustanovení tohto štatútu alebo vykonávacích predpisov mediátorom, môže zriaďovateľ mediátora vymazať zo zoznamu mediátorov mediačného centra.
(4) Mediátor zapísaný v zozname mediátorov tohto mediačného centra môže byť zapísaný aj v zoznamoch iných mediačných centier.
(5) Mediátor mediačného centra má povinnosť vykonať mediačnú činnosť vtedy, ak ho o to mediačné centrum požiada alebo mediačný prípad vyplýva zo zmlúv alebo dohôd uzavretých mediačným centrom a mediátorovi vo výkone činnosti nebránia dôvody o zaujatosti so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám.
(6) Mediátor vedie písomnú evidenciu ním mediovaných prípadov v číselnom poradí s uvedením účastníkov mediácie, začiatku a skončenia mediácie a odmene mediátora s osobitným označením tých mediovaných prípadov, ktoré sú vykonávané priamo z podnetu mediačného centra alebo z účinku dohôd uzavretých mediačným centrom s právnickými osobami a ich zamestnancami.
(7) Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Článok VI.
Pravidlá o odmene mediátora

(1) Mediátor má nárok na odplatu za mediovaný prípad po ukončení mediácie, a to pod podmienkou, že strany mediácie zaplatia zriaďovateľovi mediačnú odmenu. Odplata mediátora je súčasťou mediačnej odmeny, ktorú sú povinné strany zaplatiť zriaďovateľovi podľa mediačnej zmluvy, resp. sadzobníka.
(2) Výška odmeny mediátora, ktorú platí zriaďovateľ mediátorovi je dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľom mediačného centra a mediátorom.
(3) Príjmy a výdavky mediačného centra vedie v účtovníctve zriaďovateľ.
(4) Na činnosť mediačného centra prispievajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra. Výška príspevku na činnosť mediačného centra je dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľom a mediátorom.
(5) Pokiaľ mediačná odmena a náhrady neobsahujú DPH a mediátor je platca DPH, odplata mediátora a jeho náhrady sa alikvótne znížia o výšku tejto DPH.

Článok VII.
Zánik mediačného centra

(1) Mediačné centrum môže zaniknúť na základe rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení mediačného centra. Svoje rozhodnutie o zrušení mediačného centra oznámi zriaďovateľ mediátorom zapísaným v zozname mediačného centra v lehote jeden mesiac pred plánovaným termínom zrušenia. Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení mediačného centra uverejní zriaďovateľ aj v Obchodnom vestníku a zánik oznámi príslušným orgánom.
(2) Zriaďovateľ vykoná vyučtovanie odmien mediátorov z ukončených mediácií do troch mesiacov od zrušenia mediačného centra. Pokiaľ sa zriaďovateľovi nepodarí v tejto lehote vymôcť neuhradené mediačné odplaty od strán zúčastnených na ukončených mediáciách, považujú sa tieto za nevymožiteľné a nárok mediátora na odmenu z týchto mediácií zaniká.

Záverečné ustanovenia

Štatút Mediačné centrum MEDIATIO s. r. o. nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a po zápise do zoznamu Mediačných centier na Ministerstve spravodlivosti.