Kto je mediátor?

Mediátor je v prostredí riešenia konfliktu nezávislou a nestrannou osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu na to, aby riešila právne spory mimosúdnou cestou. Jeho cieľom je dosiahnuť vyriešenie sporu k spokojnosti všetkých zúčastnených strán, pričom dohoda, ktorá takto vznikne, je spísaná vo forme záväznej dohody.
Úlohou mediátora však nie je spor rozhodnúť (to je rozdiel oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu), ale vytvoriť vhodné podmienky na komunikáciu, zmierlivé riešenie a zohľadňovanie záujmov zúčastnených strán. Formou mediácie je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných aj pracovnoprávnych vzťahov.
Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať ani nútiť strany sporu, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:
nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
– verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.Záväzky mediátora k profesii
  • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora, – sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
    – by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
    – môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.