Mediačné centrum

Mediačné centrum (§ 11, ods. 1 a 2, Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii):

Za podmienok podľa tohto zákona môže fyzická osoba alebo právnická osoba zriadiť mediačné centrum (ďalej len „zriaďovateľ“).
Mediačné centrum je právnická osoba vykonávajúca činnosť podľa odseku 2 v sídle zapísanom v registri mediačných centier.
a) určuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré musí spĺňať mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu mediátorov vedeného mediačným centrom,
b) zapisuje mediátorov do zoznamu mediátorov, vedie zoznam a eviduje zmeny v zozname mediátorov zapísaných v mediačnom centre, zoznam a zmeny v zozname mediátorov zverejňuje bezodkladne na svojom webovom sídle,
c) zabezpečuje materiálne podmienky na výkon mediácie mediátormi zapísanými v zozname,
d) poskytuje ministerstvu súčinnosť pri výkone právomoci podľa tohto zákona,
e) organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.

Zoznam mediátorov mediačného centra:

Mgr. Lukáš Jaďuď