Etický kódex

Preambula:

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Vzťah mediátora k stranám sporu:

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:
dobrovoľnosti ich účasti,
možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
o dôvernosti celého procesu.

Vedenie procesu mediácie:

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.