Čo je to mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.
Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda zúčastnených strán, a teda vyriešenie konfliktu – sporu. Táto dohoda má formu mimosúdnej dohody, avšak v niektorých prípadoch (ako napr. zverenie maloletého do starostlivosti ju musí dodatočne potvrdiť súd).
Mediácia je rýchla, efektívna a finančne lacnejšia mimosúdna dohoda ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strany, ktorá spor vyhrá súdnou cestou. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.
Mediácia je dobrovoľný proces, na ktorej sa strany zúčastňujú z vlastnej vôle a funguje na princípoch dôvernosti a mlčanlivosti. Mediačný proces je jednou z najbežnejších foriem riešenia sporov v západných krajinách ako napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ale aj v USA alebo Austrálii.

Výhody mediácie

Čas

Veľkou výhodou mediácie je rýchlosť. Mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora, oproti súdnemu konaniu kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovaných veci, kedy začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd. Dohoda je možná už na prvom mediačnom stretnutí.

Financie

Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Nič nie je stratené aj v prípade, ak už došlo podaniu podnetu na súd, prípadne sa súdny proces už začal.
Ak sa totiž rozhádané strany dohodnú na súdnom zmiery prostredníctvom mediácie, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces)

Ústretovosť

Rozhádané strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť, a to do konca aj v prípade, ak je mediácia odporučená súdom. Sami preberajú zodpovednosť za to, či nájdu spoločnú dohodu. Pri mediácii strany “nebojujú” ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú naozajstný záujem spor vyriešiť.

Osobnosť a diskrétnosť

Všetky zúčastnené strany sú povinné zmysle zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou. Aj samotný proces mediácie je, na rozdiel oproti súdnemu konaniu veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia nie je súd

Pri mediácii sa nevyžadujú dôkazy, či svedecké výpovede. Mediácia je postavená na pravdovravnosti, a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú.

Možnosť oddelenej mediácie

V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým z účastníkov.