Cenník

Poplatky a ďalšie náklady:

Počas mediácie môžu popri odmene pre mediátora vznikať aj náklady na úhradu za vyhotovenie
notárskej zápisnice, poplatkov za schválenie zmieru na súde prípadne iné výdavky, ktoré súvisia
s mediačnou činnosťou. Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou,
najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.
Na vznik možných poplatkov vás upozorním vopred.

Poplatok v prípade zrušenia dohodnutého termínu do 24 hodín pred stretnutím.

20 €

Odmena mediátora sa podľa Zákona o mediácii určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.
Odmena mediátora, jej spôsob úhrady a splatnosť je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorú ako strana sporu uzavriete s mediátorom. Uvedená hodinová sadzba je účtovaná za každú, aj začatú, hodinu.
Dohodnutá odmena mediátora je odmena za výkon samotnej mediácie. V tejto odmene nie je zahrnutá cena za spísanie Mediačnej dohody, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady spojené s výkonom mediácie.

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a
mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
Spotrebiteľské spory nevykonávame.
Nie sme platcami DPH ( cena je konečná, neúčtuje sa k nej DPH )
Hodinová sadzba je za každú aj začatú hodinu.
Platba je na základe vystavenej predfaktúry ( po konečnom vyúčtovaní bude vystavená konečná faktúra –
daňový doklad )

Ak mediačné konanie prebieha počas súdneho konania a mediácia je úspešne ukončená schválením súdneho zmieru, súdne poplatky sa vracajú podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov nasledovne:
Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov.
Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov.
Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov.